Breakthrough Prayer Meeting – Koinonia with Apostle Joshua Selman

A sermon by Apostle Joshua Selman at Koinonia – a weekly programme organised by the Eternity Network International